ZASADY ETYKI RADCY PRAWNEGO
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

1. Zasady Etyki Radcy Prawnego wynikają z ogólnych norm moralnych.
2. Obowiązkiem radcy prawnego jest przestrzeganie norm moralnych, szacunek dla praw człowieka oraz dbanie o godność zawodu.
3. Naruszeniem godności jest każde postępowanie radcy prawnego, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć w opinii publicznej.
4. Zasady Etyki Radcy Prawnego obowiązują odpowiednio aplikantów radcowskich.

Art. 2

1. Radca prawny obowiązany jest kierować się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach, w uchwałach organów samorządu, oraz dobrymi obyczajami, przyjętymi przez radców prawnych.
2. Radca prawy świadczący pomoc prawną za granicą obowiązany jest przestrzegać również norm etycznych w zakresie obowiązującym prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną w państwie przyjmującym. Radca prawny obowiązany jest w takim wypadku uzyskać informację o zasadach etyki obowiązujących przy podejmowaniu czynności zawodowych i ich stosowania.

…więcej w pełnej wersji dokumentu

USTAWA
z dnia 6 lipca 1982 r.
O RADCACH PRAWNYCH.
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania
samorządu radców prawnych.
2. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej.

Art. 2

1. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Art. 3

1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

…więcej w pełnej wersji dokumentu

Zbiór Zasad
Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)

Nawiązując do długoletniej tradycji, zwłaszcza zaś doświadczeń w wykonywaniu wolnego, niezależnego i
samorządnego zawodu, zgromadzonych w okresie osiemdziesięciolecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej,
opierając się na wzorcach pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 6 i 7 maja 1961 roku, dostrzegając potrzebę udoskonalenia i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego do zmieniającej się rzeczywistości Naczelna Rada Adwokacka
postanowiła 10 października 1998 r. uchwalić Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks
Etyki Adwokackiej) (uchwała nr 2/XVIII/98 – ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady
Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r.)

…więcej w pełnej wersji dokumentu

USTAWA
z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze.
(tekst jednolity)
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.
3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.
4. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.

Art. 2

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Art. 3

1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:
1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,
4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,
5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
6) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.
2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.

…więcej w pełnej wersji dokumentu